Καινοτομία στην παραγωγή βιοαερίου

Η αναερόβια χώνευση οργανικών υποστρωμάτων, που αποτελείται από ζωοτεχνικά απόβλητα (πολτό, κοπριά κ.λπ.), χορτονομές διαφόρων ειδών (αραβόσιτος,κ.λπ.) και απόβλητα από τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων, έχει σημαντικό ρόλο στην
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα προβλήματα που συνδέονται με τη δυσκολία παροχής αυτών των υποστρωμάτων είναι ο αδύναμος κρίκος σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.
Σε αυτή τη βάση και με βάση τις διαφορετικές εμπειρίες που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά εργοστάσια τεχνικής κατασκευής, τροφοδοσίας και στρατηγικής διαχείρισης, έχουμε συγκεκριμένο βιοενεργοποιητή.
Πρόκειται για μια εφαρμογή που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αφομοιωσιμότητας των υποστρωμάτων, την αλλαγή μεγέθους
του χρησιμοποιούμενου επιπέδου προσφοράς και τη διατήρηση της μέγιστης παραγωγής.Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της
παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργει-ας που επιτρέπει εξοικονόμηση αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως.

Η εφαρμογή του βιοενεργοποιητή επιτρέπει περαιτέρω πλεονεκτήματα:
• αύξηση της παραγωγής βιοαερίου, με την ίδια παροχή (για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ενέργεια που δεν έχουν πλήρως αξιοποιηθεί) ·
• μείωση των αφρών και των επιπλεόντων στρωμάτων.
• μείωση της βιολογικής αστάθειας που προκαλείται από τη μεταβλητότητα των υποστρωμάτων διατροφής.
• αύξηση της πεπτικής ρευστότητας, με μείωση της ηλεκτρικής απορρόφησης του συστήματος ανάμιξης.