Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα εμπορικά κέντρα γενικά, και όλοι οι χώροι που ονομάζουμε δημόσιους είναι χώροι και περιοχές στις οποίες πραγματοποιούνται κοινές και καθημερινές δραστηριότητες, αλλά με μεγαλύτερη
συγκέντρωση ανθρώπων . Με τον τρόπο αυτό, τα προβλήματα που σε μια μεμονωμένη διάσταση βρίσκουν εύκολες λύσεις μπορούν, χάρη στο μέγεθός τους, να καταλήξουν σε προβλήματα που δεν είναι εύκολο να επιλυθούν, πράγμα που δυσχεραίνει τη διαχείριση και την εκτέλεση κανονικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Έτσι σε ένα ξενοδοχείο ο αριθμός και η χρήση των τουαλετών πολλαπλασιάζεται σε σημείο να καθίσταται κρίσιμη η διαχείριση του καθαρισμού και της συντήρησης ειδικότερα στις εκκενώσεις. Με τον ίδιο τρόπο, ένα εστιατόριο ή ένα εμπορικό κέντρο έχει παρασκευάσματα και επεξεργασία τροφίμων που προκαλούν μεγάλη ποσότητα οργανικών και καταλοίπων τροφίμων με επακόλουθα προβλήματα αποθήκευσης και διάθεσης.
Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι παρόμοια με αυτά που συναντώνται στην επεξεργασία λυμάτων και στη διαχείριση
του ανθρώπινου δυναμικού με διαφορές ως προς το μέγεθος και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, οι οποίες συχνά δεν επαρκούν.

Στο εσωτερικό της κοινότητας μπορούν να εντοπιστούν τέσσερις κύριοι τομείς :

Εγκαταστάσεις Υγιεινής και Μπάνια: Κακές οσμές, καθαρισμός, απορρίμματα αποχέτευσης, σηπτικές δεξαμενές.

Κουζίνες και Χώρους Προετοιμασίας Φαγητού: Καθαρισμός, αποτελεσματικότητα αποστράγγισης, παγίδες λίπους,κακοσμία.

Καθαρισμός Επιφανειών: Αποτελεσματική αφαίρεση ρύπων, επικίνδυνες ουσίες απορρυπαντικών για ανθρώ-πους και πράγματα, ρυπογόνο φορτίο νερού πλυσίματος.

• Ποιότητα Αέρα: Άσχημες οσμές, παρουσία εντόμων που προσελκύονται από οργανικές οσμές.

Οι βιοτεχνολογίες προσφέρουν λύσεις:
• Αποτελεσματικές
• Ασφαλείς για άτομα και υλικά
• Με μακροχρόνια αποτελέσματα
• Χωρίς περιβαλλοντικές συνέπειες
• Απλή εφαρμογή με τις συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και συμβάλλουν στη διατήρηση των βέλτιστων περιβαλλοντικών προτύπων ποιότητας.

Για κάθε μία από αυτές τις περιοχές, έχουμε προϊόντα που σας επιτρέπουν να αντιμετωπίζετε και να επιλύετε προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση, τον καθαρισμό και την εξυγίανση των κοινοτήτων. Οι βιοενεργοποιητές είναι αποτελεσματικοί ακόμη και σε ανοικτά περιβάλλοντα που προσφέρουν λύσεις για τον καθαρισμό και τη συντήρηση:
• Δρόμοι, πλατείες
• Περιοχές αγοράς
• Χώροι που χρησιμοποιούνται για εκδηλώσεις