Η ανάκτηση και ανάπλαση των μολυσμένων περιοχών είναι πλέον δραστηριότητες προτεραιότητας για τη διαχείριση αστικών και υπο-αστικών χώρων .

Οι δραστηριότητες αυτές είναι ουσιαστικά θεμελιώδεις για την προστασία των ανθρώπων και την προστασία περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Επίσης, για αυτές τις εφαρμογές, οι βιοτεχνολογίες προσφέρουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες λύσεις που ομαδοποιούνται με τον όρο Βιο-αποκατάσταση.
Οι βιοτεχνολογίες επιτρέπουν την υποβάθμιση των ελαφρών και βαρέων υδρογονανθράκων, των IPA, PCB, των οργανικών διαλυτών (ακόμη και χλωριωμένων κ.λπ.).
Η διαδικασία βιο-αποκατάστασης επιστρέφει ένα μικροβιολογικώς δραστικό μέσο,που χαρακτηρίζεται από μια αξιοσημείωτη μείωση της βασικής φυτοτοξικότητας (σημαντική μείωση τόσο της βλάστησης όσο και της αναστολής της ανάπτυξης).

Τα συστήματα μαςγια την απομάκρυνση των ρύπων και την ανάκτηση των εδαφών ομαδοποιούνται με τη συντομογραφία R.B.S. (Remediantion Biological Systems) και περιλαμβάνουν την αποκατάσταση για:
• Μολυσμένων γαιών και εδαφών
• Υδρόβια Οικοσυστήματα
• Υδρόβια και θαλάσσια ιζήματα
• Πλήρεις χώρους υγειονομικής ταφής

Η χρήση της μικροβιολογικής Δραστηριότητας για την Αποκατάσταση της Γης επιτρέπει:

• Αποτελεσματική και ταχεία υποβάθμιση των ρύπων
• Απλούστευση της διαδικασίας ανάκτησης αποφεύγοντας την παραγωγή καταλοίπων, ιλύος και αποβλήτων προς απόρριψη
• Δεν απαιτεί πολύπλοκες εγκαταστάσεις και διαδικασίες
• Βελτιστοποιεί τους συνολικούς χρόνους αποκατάστασης και το κόστος