Εκτός από τη γη και το νερό, ακόμη και ο αέρας σε περιβάλλοντα όπου διεξάγονται ανθρώπινες δραστηριότητες υπόκειται σε φαινόμενα ρύπανσης . Είναι ευρέως γνωστό ότι η παρουσία ξένων ουσιών, ρύπων, λεπτών σωματιδίων κ.λπ. στον αέρα έχει άμεση σχέση αιτίας και επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία και γενικά σε όλα τα έμβια όντα.

Με την Βιοτεχνολογία μας είναι δυνατόν να παρέμβουμε σε ορισμένες από τις πιο κρίσιμες πτυχές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης:

Σκόνη:
• Η σκόνη γενικά με το πιθανό φορτίο αλλεργιογόνων και προσμείξεων
• Η παρουσία παρασιτικών ουσιών σε περιβάλλοντα και εκπομπές

Για την εξάλειψη και την ελαχιστοποίηση αυτών των πηγών ρύπανσης,  έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένες λύσεις που επιτρέπουν όχι μόνο μια αποτελεσματική δράση απομάκρυνσης αλλά και τη δυνατότητα χρήσης χωρίς να κλείνουν τις περιοχές
που έχουν υποστεί επεξεργασία και με πλήρη ασφάλεια για τους επισκέπτες και τους χειριστές. Εκτός από την εφαρμογή σε κλει-
στούς χώρους, όλες οι λύσεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές ακόμα και σε ανοικτούς χώρους και σε μεγάλες επιφάνειες όπως
δρόμους, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και χώρους υγειονομικής ταφής. Συγκεκριμένα,ο έλεγχος του ΡΜ 10 λαμβάνει χώρα με τη
χρήση ειδικών φυσικών μορίων που είναι ικανά να δεσμεύονται με σταθερό τρόπο στην μικροσκόνη που εναποτίθεται στο
έδαφος εμποδίζοντας αποτελεσματικά την επαναιώρηση τους στον αέρα.

Τα μεγαλύτερα οφέλη που προκύπτουν από τη βιοσυσσωμάτωση των PM10:

• Δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης χάρη στη φυσικότητα των συστατικών.
• Εύκολη εφαρμογή χωρίς κλείσιμο ή περιορισμούς κυκλοφορίας.
• Δεν υπάρχει αλλοίωση της επιφάνειας.
• Μείωση και περιορισμός των ημερών που υπερβαίνουν.

Τα διαλύματα πραγματοποιούνται μέσω συνθέσεων βασισμένων σε ένζυμα και φυ- σικά εκχυλίσματα. Ειδικότερα η δράση των
ενζύμων είναι εξαιρετικά σημαντική επειδή είναι ικανή, μέσω της καταλυτικής δράσης τους, να μετατρέψουν τις ουσίες που χαρα-
κτηρίζονται από κακή οσμή σε αδρανή και μη οσμητικά μόρια. Η βελτίωση των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος επιτυγχάνεται
με τη σταδιακή απομάκρυνση των ουσιών που συνιστούν τη σκόνη και τα σωματίδια που δρουν ως πιθανό δοχείο αλλεργιογόνων, μικροοργανισμών και προσμείξεων.

Τα κύρια οφέλη της ενζυματικής απόσμησης είναι:

• Αποτελεσματική και διαρκής δράση ακόμα και με την παρουσία μεγάλων ποσοτήτων ουσιών που προκαλούν παρασιτικές      ιδιότητες.
• Αποτελεσματικότητα τόσο σε κλειστούς χώρους όσο και σε ανοικτούς χώρους.
• Βελτίωση των προτύπων ποιότητας.
• Χαμηλές δοσολογίες.