Μπροστά στην αυξανόμενη παραγωγή Αστικών Λυμάτων, αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι διάφορες προτάσεις για τη διαχείριση τους.

Τα υγρά απόβλητα είναι μια απο τις πηγές μεγάλων προβλημάτων καθώς είναι μικροβιολογικά ασταθή προκαλώντας διάφορες φάσεις:

• Κίνδυνοι μόλυνσης από παθογόνους παράγοντες.
• Διαμόρφωση στραγγισμάτων.
• Δυσκολία στον καθαρισμό.
• Διάχυση κακών μυρωδιών.

Οι βιοτεχνολογίες μέσω της βιοαποικοδόμησης οργανικών υπολειμμάτων συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη και την εξάλειψη
αυτών των κινδύνων. Συγκεκριμένα, η μείωση του κινδύνου μόλυν-σης από παθογόνα βακτήρια έχει σημαντικό ενδιαφέρον για την
υγεία των πολιτών και των υπευθύνων επεξεργασίας.

Εμείς προσφέορυμε λύσεις που καλύπτουν τις διάφορες φάσεις της διαχείρισης των Α.Λ:

Συλλογή
•Βελτίωση των προδιαγραφών ποιότητας των κάδων και των οχημάτων συλλογής

Αποθήκευση και διαχωρισμός
•Βελτίωση των προτύπων ποιότητας του αέρα, εξάλειψη των κακών οσμών

Κομποστοποίηση
•Βελτιστοποίηση της διαδικασίας σταθεροποίησης οργανικής ουσίας και μείωση του απαιτούμενου χρόνου

Απόρριψη σε Χυτά
•Αεροβική επεξεργασία για σταθεροποίηση του εναποτιθέμενου υλικού και Αναερόβια επεξεργασία για επιτάχυνση και βελτίωση της παραγωγής βιοαερίου

Αποτέφρωση / Θερμική καταστροφή
•Βελτίωση των ποιοτικών προτύπων

Η βιοτεχνολογία συμβάλλει επίσης στην:
• Μείωση των ρυπογόνων επιπτώσεων των στραγγισμάτων
• Μείωση των χρόνων σταθεροποίησης για χώρους υγειονομικής ταφής